U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Ongevallen inzittendenverzekering vs Schadeverzekering inzittenden

Ongevallen inzittendenverzekering vs Schadeverzekering inzittenden

Ongevallen inzittendenverzekering èn Schadeverzekering inzittenden: nodig of niet?

In verzekeringsland kennen we als aanvullende verzekeringsproducten op de autoverzekering onder andere de Ongevallen inzittendenverzekering (OI) en de Schadeverzekering inzittenden (SVI). Is er verschil tussen de OI en de SVI? Moet je beide producten of één van beide adviseren aan je klant of is bijvoorbeeld letselschade al gedekt op de autoverzekering?

Teneinde hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven, leggen we allereerst het verschil tussen een OI en een SVI uit en daarop aansluitend maken we het onderscheid duidelijk tussen de belangen van de bestuurder van een voertuig en de belangen van de inzittende(n).

Wat is een Ongevallen Inzittendenverzekering?

Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake.

Wat is een Schadeverzekering Inzittende?

Een Schadeverzekering Inzittenden is (zoals de naam al aangeeft) een schadeverzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk vergoedt. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten maar beperkt tot het verzekerd bedrag, vaak 1.000.000 euro. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn.

We zetten de verschillen overzichtelijk op een rij:

Schadeverzekering voor inzittenden Ongevallen inzittendenverzekering
Keert (m.u.v. voertuigschade) alle daadwerkelijk geleden materiele schade uit die is opgelopen bij het ongeval. Mits deze schade niet wordt vergoed op een andere verzekering (subsidiair) en tot maximaal het verzekerde bedrag. Keert eenmalig het afgesproken bedrag geheel uit bij overlijden en geheel of gedeeltelijk bij blijvende invaliditeit.
Alle daadwerkelijk geleden schade (subsidiair) van de bestuurder en inzittende(n) tot het gemaximeerde bedrag (in de meeste polissen 1 miljoen euro) Vooraf besproken en vastgestelde verzekerde som (bij gedeeltelijke blijvende invaliditeit niet de volledige verzekerde som maar een percentage daarvan na keuring door arbeidsdeskundige en conform de Gliedertaxe)
Smartengeld wordt vergoed (ook bij psychisch letsel) Psychisch letsel wordt niet gedekt
Daadwerkelijke schade wordt betaald en de SVI-verzekeraar kan, ingeval sprake is van een aansprakelijke derde, de uitgekeerde schade verhalen op de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Uitkering is eenmalig en staat los van het aansprakelijkheidsvraagstuk.
Uitgekeerde schade is de daadwerkelijk geleden en aangetoonde schade Een krachtens de OI ontvangen uitkering kan onder bepaalde omstandigheden in mindering worden gebracht op een door een aansprakelijke derde ten gevolge van het ongeval te vergoeden schade-uitkering. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd en toegepast ingeval client de premie voor de OI niet zelf heeft betaald.
Geen verband tussen uitgekeerd bedrag en werkelijk geleden schade

Verschil in belang

De bestuurder:

Wanneer een bestuurder zelf aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval kan hij zijn schade niet verhalen. Heeft hij geen SVI en/of OI afgesloten, dan kan hij op geen enkele wijze zijn schade verhalen.

Heeft hij wel een SVI afgesloten, dan kan hij in dat geval zijn materiële schade en de letselschade verhalen op zijn (eigen) SVI-verzekeraar.

Heeft hij alleen een OI afgesloten, dan kan hij de daadwerkelijk geleden schade niet verhalen en ontvangt hij een éénmalige uitkering ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeval. Is er wel sprake geweest van letsel, maar niet van blijvend letsel, dan ontvangt hij niets.

Heeft hij zowel een SVI als een OI afgesloten dan kan hij zijn daadwerkelijke geleden schade verhalen op de (eigen) SVI verzekeraar en ontvangt hij een éénmalig uitkering vanuit de OI ingeval er sprake is van blijvende invaliditeit. Is er geen sprake van blijvend letsel, dan resteert in deze situatie dus slechts het verhalen van de daadwerkelijke schade op de SVI verzekeraar.

In het belang van de bestuurder kunnen beide verzekeringsvormen dus worden afgesloten. Het is in ieder geval aan te raden om minimaal een SVI verzekering af te sluiten.

De inzittende:

De inzittende is in veel gevallen aan te merken als schuldloze derde en kan daardoor in veel gevallen zijn materiële schade en de letselschade verhalen op de WA-verzekering van het voertuig, waarin de inzittende zich tijdens het ongeval als passagier bevond of zijn schade rechtstreeks claimen bij een eventuele aansprakelijke wederpartij.

In die gevallen waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de schuldloze derde regeling is de SVI een zeer welkome aanvulling.

Heeft de eigenaar van het voertuig een OI verzekering afgesloten dan ontvangt de inzittende naast de verhaalde daadwerkelijk geleden (letsel-)schade tevens een éénmalig uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. Is er wel sprake van letsel, maar geen blijvend letsel dan ontvangt de inzittende zo’n éénmalige uitkering niet.

Combinatie is geen overbodige luxe

De Ongevallen inzittendenverzekering en de Schadeverzekering inzittenden lijken qua tenaamstelling erg op elkaar, maar zijn dus in werkelijkheid zeer verschillend. Beide verzekeringsvorm kunnen tegelijkertijd worden afgesloten en dat is in onze optiek ook zeker geen overbodige luxe.

Bron: 112schade.nl