U bevindt zich hier: Home > Nieuws > Factuurvereisten nog eens onder de aandacht

Factuurvereisten nog eens onder de aandacht

Overzicht van de verplichte onderdelen van een reguliere factuur

Op een reguliere factuur moeten de volgende zaken worden vermeld:
de datum van uitreiking;
de datum van de prestatie of vooruitbetaling, voor zover die datum verschilt van de uitreikingsdatum;
een opeenvolgend eenduidig factuurnummer;
de naam en het adres van de ondernemer en zijn afnemer;
het btw-identificatienummer van de leverancier/dienstverrichter;
het btw-identificatienummer van de afnemer in geval van een intracommunautaire prestatie (levering onder nultarief of een
business-to-business (B2B)-dienst aan buitenlander);
de hoeveelheid/omvang en de aard van de geleverde goederen/diensten [Inzicht 2c];
de vergoeding voor elk toegepast btw-tarief en elke vrijstelling en de eenheidsprijs en bijzonderheden zoals kortingen etc.;
bedragen mogen in elke munteenheid worden vermeld;
het btw-tarief;
het btw-bedrag in euro’s (tenzij de margeregeling van toepassing is, waarbij juist geen btw mag worden vermeld);
een aanduiding van een specifieke regeling zoals een vrijstelling, intracommunautaire levering, verleggingsregeling,
selfbilling, reisbureauregeling of margeregeling indien van toepassing;
gegevens omtrent een eventueel nieuw vervoermiddel;
het btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger, met zijn naam en adres.

 

Nummer Kamer van Koophandel

Weliswaar niet verplicht vanuit btw-optiek, maar wel een verplicht onderdeel op de factuur: het inschrijvingsnummer in het
handelsregister.

 

Vormeisen, uitreiken en bewaren

Een factuur mag op verschillende wijze worden opgemaakt, daarvoor bestaan geen specifieke vormvoorschriften. Uiteindelijk
moet de factuur worden uitgereikt en bewaard.

 

Vereenvoudigde factuur

Onder voorwaarden kan worden volstaan met een vereenvoudigde factuur, namelijk als het bedrag niet hoger is dan € 100. De
vereenvoudigde factuur kan niet worden toegepast bij afstandsverkopen, intracommunautaire leveringen en bij een prestatie door
een buitenlandse ondernemer die niet gevestigd is en geen vaste inrichting in Nederland heeft aan een Nederlandse ondernemer
waarbij de afdracht is verlegd.

Eisen vereenvoudigde factuur

Op een vereenvoudigde factuur wordt alleen vermeld:
datum;
identiteit presterende ondernemer;
aard van de prestatie;
verschuldigde btw.

Verlichte factuureisen
Verder geldt een vereenvoudiging van de factuureisen (verlichte factuureisen) specifiek voor de volgende situaties:
openbaarvervoerkaartjes of taxivervoer. Vanwege de digitalisering in het openbaar vervoer is inmiddels ook goedgekeurd
dat transactieoverzichten van reizen met het openbaar vervoer via een OV-chipkaart op dezelfde wijze worden behandeld.

hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwante bedrijfsnota’s;

inruiltransacties, mits alle gegevens zijn vermeld die anders op afzonderlijke facturen zouden hebben gestaan;

wekelijks of maandelijks uitgereikte verzamelfacturen, mits met een verwijzing naar onderliggende stukken;

het gedeelte van de overschrijvingskaart dat de afnemer bewaart bij het gebruik van acceptgirokaarten en of het
bankafschrift in geval van automatische incasso’s;

benzinebonnetjes, mits giraal betaald.

 

Benzinebonnen

Omdat het vaak voorkwam dat meerdere benzinebonnetjes op één en dezelfde dag en op bijna gelijke tijdstippen werden
aangetroffen in de administratie, ontstond bij de Belastingdienst het zeer sterke vermoeden dat benzinebonnetjes van anderen –
die contant waren betaald – in de administratie waren opgenomen.

Daarom geldt nu dat alleen benzinebonnetjes die zijn betaald
op een wijze waardoor gegevens zoals naam en adres van de betaler zijn te achterhalen door de Belastingdienst worden
geaccepteerd. Bijvoorbeeld met een bankpas, creditcard of tankpas.